Ecora Oak Tanzas in Sainsburys Magazine

Ecora Oak Tanzas in Sainsburys Magazine

Sainsburys Magazine September edition featured Ecora Oak Tanzas as part of their Kitchen Makeover feature.